๐ŸŒŸ Ken jezelf en vind innerlijke vrede๐ŸŒŸ

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van de dienstverlener biedt haar klanten de mogelijkheid om de diensten en producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief belasting over de toegevoegde waarde. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijs van zijn diensten en producten op eender welk moment te wijzigen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft  verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een dienst of product.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen verschillende online betalingsmogelijkheden. De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder enige reden of ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De diensten en producten worden online geleverd. De dienstverlening en/of verkoop wordt als uitgevoerd beschouwd op het moment dat de dienstverlener  een digitale link aan de klant heeft bezorgd. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een dienst of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen de 3 dagen na verzending worden gemeld. 

We opteren voor een verzending binnen de 5 werkdagen. In uitzonderlijke gevallen kan de levertermijn oplopen.  Indien de levertermijn langer duurt zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde diensten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper. Het intellectuele eigendomsrecht op de geleverde diensten en producten is en blijft ten allen tijde eigendom van de dienstverlener.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden voor alle Klanten.
De consument heeft geen herroepingsrecht op de bestelde of geleverde diensten en producten.

 

Artikel 8: Garantie

De Diensten die geleverd worden gebeuren in het kader van een middelenverbintenis, wat betekent dat alles in het werk wordt gesteld om de diensten zo goed mogelijk te leveren en zoals een goed huisvader te zorgen voor de kwaliteit van de geleverde diensten. 
De dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten, gebreken, onderbrekingen, verlies,... bij de online dienstverlener van videosoftware en/of enige andere derde partij waarop hij een beroep doet om zijn diensten te leveren.

 

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 10: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn excusief bevoegd bij gerechtelijke geschillen. 

 

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: JC Commanditaire Vennootschap (JC Comm. V.)
Ondernemingsnummer: 0771.337.691
Vestigingsadres: Lindenlei 60/5, 2900 Schoten, België